HỢP TÁC XÃ CHÈ TRUNG DU TÂN CƯƠNG NHẬN THƯƠNG HIỆU VÀNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỢP TÁC XÃ CHÈ TRUNG DU TÂN CƯƠNG NHẬN THƯƠNG HIỆU VÀNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Đại diện Hợp tác xã chè Trung du Tân Cương là ông Nguyễn Thanh Dương – Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị HTX lên nhận Giấy Chứng nhận THƯƠNG HIỆU VÀNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM